School in de Wereld

Naast gewoon goed onderwijs in de basisvakken bieden wij binnen ons curriculum diverse activiteiten die gericht zijn op goed burgerschap en sociale integratie van kinderen in de maatschappij. Wij zijn dan ook een 'School in de Wereld'. 
Kinderen van nu groeien op in een internationaliserende, multiculturele samenleving. Respectvol kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen is een voorwaarde om goed te functioneren. Het is belangrijk dat kinderen dit ook op onze school leren.
Het is niet vanzelfsprekend dat leerlingen op school kinderen (en hun ouders) met een andere achtergrond ontmoeten. Beelden over elkaar zijn vaak gebaseerd op vooroordelen. Binnen ons onderwijs proberen we deze beelden te nuanceren en vooroordelen weg te nemen. Onze leerlingen krijgen daardoor, naast kennis en vaardigheden, ook universele waarden zoals respect en tolerantie bijgebracht. Wij vinden dit belangrijk en besteden hier al op allerlei manieren aandacht aan. Dit komt bij verschillende aspecten specifiek naar voren:

Vreedzame School

Op een School in de Wereld – en dus op De Border – is iedereen evenveel waard. Pesten, uitlachen, vooroordelen en discriminatie worden bestreden. Leerkrachten, leerlingen én ouders leveren daar een bijdrage aan. Door allerlei activiteiten te organiseren besteden we aandacht aan verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Het motto is: verbreed je horizon!
Met behulp van de aanpak van De Vreedzame School, leren kinderen hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, waarbij veiligheid, verantwoordelijkheid en respect centraal staat. Voor meer informatie over de Vreedzame School, klik hier.

Engels

Op basis van onze missie en visie en gelet op de uitgesproken wensen van ouders en leerkrachten heeft De Border gekozen voor het vroegtijdig vreemde taalonderwijs Engels. Vanuit het schoolconcept ‘School in de (digitale) wereld’ beschouwen wij het geven van Engels taalonderwijs in al onze groepen als één van de middelen om de toenemende internationalisering en digitalisering van de wereld verder uit te werken.

De taalgevoelige leeftijd van kinderen ligt tussen het 4de en 7de levensjaar, dus vroeg starten met het leggen van de basis voor het leren van een vreemde taal vinden wij een groot voordeel van vroegtijdig vreemde taalonderwijs . In deze jaren leren de kinderen een taal op een spontane en speelse manier.

De beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via de nieuwe media. Binnen ons concept ‘School in de (digitale) Wereld’  willen wij, gebruik makend van de nieuwe sociale media, de komende jaren contact  gaan leggen met scholen buiten ons land. In veel landen is de voertaal Engels. Door onze leerlingen al jong te leren communiceren in het Engels stellen wij onze leerlingen in staat ook daadwerkelijk met kinderen op deze scholen in andere landen te communiceren.

In de sociale omgeving en in het schoolleven van de leerlingen van de basisschool is zoveel ‘Engelse input’, dat we deze kunnen benutten en uitbreiden. De leerlingen zijn heel gemotiveerd om Engels te leren en ook de ouders van de leerlingen zijn enthousiast.

Op De Border wordt in alle groepen van de school aandacht besteed aan het Engelse taalonderwijs aan de hand van de methode ‘Join in', die overigens voornamelijk gebruik maakt van digitale hulpmiddelen.
Wij willen dat leerlingen met een hoog Engels luister- en spreekvaardigheidsniveau  bij ons uitstromen. Het moet mogelijk  zijn om, in het kader van wereldburgerschap, contacten te leggen met andere scholen buiten de landsgrenzen en leerlingen van de scholen via de sociale media met elkaar te laten communiceren.

Hiermee komen wij tot de volgende doelstellingen:
 • De leerlingen kunnen eenvoudige gesprekken volgen en voeren.
 • De leerlingen kunnen met leeftijdsgenoten in de Engelse taal communiceren.
 • De leerlingen kunnen informatie verwerven uit eenvoudig gesproken en geschreven Engelse teksten.
 • De kinderen zijn in staat in het Engels informatie te vragen of te geven over eenvoudige onderwerpen.
 • De leerlingen hebben een houding waarbij ze zich durven uit te drukken in de Engelse taal.
 • De leerlingen kunnen woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden opzoeken met behulp van een woordenboek.
 • De leerlingen leren de schrijfwijze van eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.
 •  

  Levensbeschouwing / geestelijke stromingen

  Als openbare school hebben wij ons onderwijs niet ingericht vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Op onze school is iedereen welkom, evenveel waard en mag elke stem gehoord worden. Wij hechten waarde aan ontmoeting en dialoog en hebben daarom onze lessen levensbeschouwing/geestelijke stromingen zodanig vormgegeven dat alle leerlingen in gesprek raken met elke stroming, waarbij er inhoudelijk rondom thema's van onderlinge overeenkomsten en verschillen wordt geleerd.
  Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen.

  Doelen:

  • Realiseren van ontmoeting, contact en communicatie tussen leerlingen met verschillende achtergronden
  • Leren omgaan met verschillen en bevorderen van tolerantie en onderling respect bij leerlingen, leerkrachten en ouders
  • Vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij internationale vraagstukken.
  • Tegengaan van vooroordelen en negatieve beeldvorming.
  • Bijbrengen van kennis over de diverse achtergronden van mensen in en buiten Nederland.

   

  Project Mooi?!

  Bij project Mooi?! wordt er gericht contact gezocht met de omgeving om ons heen. Kinderen komen vanuit een bepaald thema in contact met de maatschappij in hun directe omgeving en leren zo hun wereld op een andere manier kennen.

  Duurzaamheid

  Als school zijn wij natuurlijk heel erg nietig ten opzichte van de gehele maatschappij als het gaat om verduurzaming. De kracht als school is dat wij onze leerlingen, de volwassenen van de toekomst, willen leren en voorleven hoe men goed met onze aarde om moet gaan.
  Zo zijn wij vorige jaar gestart met het scheiden van ons afval, wordt het nieuwe schoolplein een 'groen schoolplein' en zijn wij gestart met het onderzoeken naar de mogelijkheden om zonnepanelen aan te schaffen voor onze eigen groene stroom.

   

   

   


  OBS De Border
  Paspoort naar grenzeloos onderwijs.
  OBS De Border
  Dé basisschool in de wijk Nieuwland.
  OBS De Border
  Samen met Ska op weg naar een integraal kindcentrum.

  Contact

  OBS De Border
  Watersteeg 87
  3824 EL  Amersfoort
  Tel.: 033 4565307
  E-mail: info.border@meerkring.nl

  Plan route

  Volg ons

  Volg ons op Facebook. Met onze ouders communiceren we via Parro. 

  Stichting

  OBS De Border is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl